ارتباط با ما

فيلترهاي تحت فشار کربني

10 / 10
از 1 کاربر

فیلتر شنی و فیلتر کربنی

فیلتر شنی و فیلتر کربنی

فیلتر شنی شرکت کمپ ، فیلتر کربنی شرکت کمپ

فیلتر شنی شرکت کمپ

اولین و پرکاربردترین سیستم فیلتراسیون و زلال سازی و تصفیه آب فیلتر شنی شرکت کمپ می باشد.داخل ستونها بوسیله شن سیلیسی و یا آنتراسیت تجمیع می گردد که از 3 لایه درشت دانه روی نازل ها جهت جلوگیری از انسداد نازل ها و یک لایه ریز میانی و نهایتا یک لایه درشت فوقانی ریخته می شود. آب مورد تصفیه از قسمت بالای ستون وارد شده و پس از گذشتن از مراحل فیلتر، از قسمت زیرین خارج می گردد. در این چرخه تصفیه ، ذرات معلق در زیر فيلتراسيون رسوب مینمایند و کم کم خلل و فرج و فضاهای خالی را پر مي کنند. بدين ترتيب با گذشت مدت زمان از شروع بهره برداري بر حسب ميزان کدورت و مواد معلق آب وارد شده به سیستم فیلتر شنی شرکت کمپ ، تدريجا افت فشار افزايش یافته و هنگاميکه افت فشار دو سر فيلتر در حدود 8/0-6/0 بار ثبت گردد، زمان آن رسيده است که فيلتر از حالت سرويس خارج شده وبا ورود جريان آب به صورت معکوس(Back Wash)، سیستم فیلتر شنیمورد شستشو قرار بگيرند. که مدت زمان شستشو بستگي به ميزان کدورت آب و خصوصیات آب دارد.

فیلتر کربنی شرکت کمپ

کربن اکتیو ماده ای است که گرانولی یا پودری یافت می شود و جهت حذف رنگ و مزه و مواد آلی و مواد فنولی و کلر آب مورد بهره برداری قرار گرفته و بصورت فراوان در صنایع کاربرد دارد.

اساس کار فيلترهاي تحت فشار کربني مانند فيلترهاي تحت فشار شني مي باشد، تفاوت در جابجایی سیلیس با کربن اکتیو می باشد.